Spočítejte si konečnou cenu

Letiště Václava Havla
Letiště Václava Havla
Maximální cena

0 Kč

Jízdné

Podmínky pro platbu přes aplikaci a prohlášení o ochraně osobních údajů

1. Úvodní ustanovení

 1. Tyto Podmínky upravují bezhotovostní platby přes aplikaci(Mobile Payment) za taxi  (dále jen " MPAY ") zahrnující použití aplikace ZÓNOVÉ TAXI a také doplňují Všeobecné podmínky pro zákazníky taxislužby (obecné smluvní podmínky).
 2. APP Platba se týká platebních transakcí, při nichž alespoň plátce používá mobilní elektronické prostředky k zahájení, schválení nebo realizaci platby jízdného, např. prostřednictvím mobilních zařízení, jako jsou mobilní telefony nebo tablety. U MPAY je zákazníkovi taxislužby poskytována možnost bezhotovostní platby za použití aplikace.
 3. Pokud jde o platební metody bankovní karty nebo zákaznické karty SPOLEČNOSTI FMS systémy GmbH, Hietzinger Hauptstrasse 33, 1130 Vídeň, Rakousko (dále jen " FMS systémy ") zpracovávává platbu jízdného při použití bezhotovostního platebního postupu " MPAY "pomocí aplikace ZONOVÉ TAXI společnost Wirecard AG, Einsteinring 35, 85609 Aschheim, Německo. Platební postup musí být vždy dohodnut na straně zákazníka a dispečinku ZÓNOVÉ TAXI. Práva a podmínky společnosti Wirecard AG a ZÓNOVÉ TAXI jsou uplatněna. V rámci MPAY ,FMS systémy zajišťují pouze (technickou) infrastrukturu. Seznam všech partnerských dispečerských center schopných podporovat MPAY je uveden v PŘÍLOZE 1 tohoto dokumentu. Vezměte prosím na vědomí, že dostupné způsoby platby závisí na partnerské taxi centrále a nelze zaručit, že všechny způsoby platby jsou skutečně akceptovány.
 4. Tato smlouva je uzavřena mezi zákazníkem ZÓNOVÉ TAXI (dále jen "zákazník") a systémy FMS. Smluvní podmínky MPAY upravují výše uvedený smluvní vztah. Dohoda s dispečinkem taxislužby včetně platebního styku, jakož i smlouvy o přepravě mezi Taxi Praha a zákazníkem zůstává nedotčena.

1. Práva a povinnosti smluvních stran

1.  Práva a povinnosti systémů FMS

 1. FMS systém provádí bezhotovostní platební proceduru MPAY v rámci aplikace ZÓNOVÉ TAXI.
 2. Pomocí MPAY může zákazník založit platební metody, např.bankovní karty nebo zákaznické karty. Zákazník je oprávněn využít MPAY k zaplacení jízdného, které dluží provozovateli taxislužby. Platební postup musí být vždy dohodnut mezi zákazníkem a společností ZÓNOVÉ TAXI.
 3. FMS systémy neposkytují záruku na nepřerušitelnou dostupnost platební metody MPAY . Záruku na dostupnost vozů taxi, které se účastní MPAY, také nelze poskytnout.
 4. FMS systémy se snaží zajistit vysokou úroveň spolehlivosti systému.

1.  Povinnosti, služby a práva zákazníka

 1. Zákazník odešle správné a pravdivé údaje do systémů FMS . Použití MPAY nesmí narušit systémy FMS .
 2. Zákazník věnuje pozornost bezpečnosti dat (uživatelské jméno, heslo, PIN). Zákazník nesmí třetím stranám informovat o citlivých datech ani předávat citlivé údaje třetím osobám.
 3. V případě ztráty relevantních údajů zákazník okamžitě informuje systémy FMS prostřednictvím e-mailové adresy obchodni@zonovetaxi.cz
 4. Zákazník používá funkční internetové připojení.
 5. Uživatel zajistí, aby jeho platební prostředky byly dostatečně kryty. Při registraci zákazník uvede jednu platnou e-mailovou adresu, ke které může přistupovat pouze zákazník a která je propojena s účtem zákazníka. Při registraci zákaznického účtu zákazník zakládá platební metody, jako jsou bankovní karty nebo zákaznické karty. 
 6. Zákazník má právo vymazat platební prostředky z platebního účtu zákazníka, přidat další platební prostředky v rozsahu poskytnutých možností a také kdykoli vymazat celý účet.
 7. Během platební metody MPAY se řidič taxi nikdy nebude informovat o platebním prostředku, který používán zákazníkem. Platí bankovní i zákaznické karty. Na základě smlouvy mezi vydavatelem platebních prostředků a zákazníkem mohou všechny výše uvedené platební prostředky způsobit dodatečné poplatky účtované mimo MPAY .
 8. Při registraci zákazník uvede platnou e-mailovou adresu a číslo mobilního telefonu. E-mail musí být potvrzen.
 9. Zákazníci, kteří si taxi objednali prostřednictvím aplikace ZÓNOVÉ TAXI nebo prostřednictvím dispečinku, může být  také použit MPAY .

 

1. Charakteristika MPAY

 1. MPAY je alternativou k platbě v hotovosti, což je také možné v taxi. Zákazník není povinen používat MPAY, neboť poskytuje pouze další platební možnosti.
 2. Jako předpoklad pro uplatnění MPAY musí být provozovatel taxi připojen k systému FMS.
 3. V procesu registrace platební metody zákazník vybere jeden nebo více platných platebních prostředků (např. bankovní kartu nebo zákaznickou kartu).
 4. Zákazník si může zvolit osobní heslo (PIN), aby ochránil MPAY. Zákazník bude chránit účet ZÓNOVÉ TAXI před neoprávněným přístupem a nesmí předávat přístupová data, zejména PIN, třetím osobám.
 5. V případě ztráty nebo krádeže musí být oznámení o blokování okamžitě zasláno na adresu obchodni@zonovetaxi.cz.

1. Náklady a ceny

 1. Použití MPAY nezpůsobuje uživateli náklady, výjma internetováho připojení.
 2. Řidič taxi zadá částku jízdného do systému FMS . Volitelně může zákazník přidat spropitné.
 3. FMS systém a nebo Taxi Praha jsou oprávněni vybírat tyto částky jménem provozovatelů.

1. Závěr a odstoupení od smlouvy

 1. Smlouva mezi systémy FMS a zákazníkem je uzavřena registrací a akceptací těchto podmínek.
 2. Dohoda se ukončí vymazáním účtu MPAY . Obě strany mohou smlouvu kdykoli vypovědět s okamžitou platností. Závazky, které existovaly až do této doby, zůstávají nedotčeny. Zákazník zaplatí neuhrazené faktury i v případě, že byl účet mezitím smazán.

1. Odpovědnost

 1. Odpovědnost se bude uplatňovat pouze v souladu s právními předpisy.
 2. FMS systémy však neodpovídají za lehkou nedbalost, pokud systémy FMS nedodrží velmi důležité povinnosti, tzv. "základní povinnosti" způsobené lehkou nedbalostí. V takovém případě musí systémy FMS kompenzovat typicky předvídatelná poškození.
 3. Zákazník nese náklady na zpětné zúčtování v případě zpětného zúčtování v odpovědnosti zákazníka.
 4. FMS systémy nezodpovídají za správné provedení bezhotovostní platby, zejména v případě plateb bankovní kartou. V případě problémů a poruch při provádění smlouvy, zejména pokud jde o nesprávné rezervace, se uživatel obrátí na svého smluvního partnera, tj. na poskytovatele platebních služeb.
 5. V případě porušení povinnosti péče ze strany uživatele, zejména s ohledem na článek 2. těchto podmínek, odpovídá uživatel za případné škody, které vzniknou, a bude kompenzovat systému FMS .
 6. V případě porušení zákona zákazníkem, zákazník ručí systému FMS , zejména pokud jde o porušení povinností uvedených v článku 2.2..

 

1. Ochrana dat

 1. FMS systém shromažďuje, zpracovává a používá firemní a osobní údaje v rámci právních ustanovení (jméno, adresa, telefonní číslo). Zákazník výslovně souhlasí se shromažďováním, zpracováním a používáním těchto osobních údajů v systémech FMS nebo partnerských dispečincích podle přílohy 1.
 2. Zákazník souhlasí s používáním dat GPS při použití MPAY pro vypořádání jízdy vozem taxi (počáteční a cílové adresy, čas odletu a příletu) a také s automatickým přenosem těchto údajů o trase do automaticky generovaného potvrzení/účet/doklad. Vymazání těchto údajů na taxi.eu se provádí v souladu s právními předpisy.
 3. Údaje potřebné pro potvrzení/účet/doklad budou smazány, jakmile zákazník vymaže své platební prostředky z aplikace.

 

 

1. Platné právo a soudní dvůr

 1. Není-li v závazných právních předpisech vyžadována jiná nařízení, použije se rakouské právo a výhradní soudní pravomoc je Vídeň.

 

1. Klauzule oddělitelnosti

 1. Pokud bude některá ustanovení této smlouvy nebo těchto podmínek nebo budoucí ustanovení obsažená v těchto smlouvách určena jako zcela nebo částečně neplatná nebo nevymahatelná, nebo později může ztratit její právní účinek nebo vymahatelnost, zůstávají všechna ostatní ustanovení v plně platnosti. Totéž platí, pokud by se ukázalo, že existuje mezera. Za účelem nahrazení neplatných nebo nevymahatelných ustanovení nebo vyplnění mezery se strany dohodnou, že bude dohodnuto příslušné ustanovení 5, pokud je to z právního hlediska nejblíže k vyjádření úmyslu nebo účelu Smlouvy, pokud je invalidita, nevymahatelnost nebo mezera byla známa dříve. Totéž platí, pokud je neplatnost smlouvy založena na rozsahu služby nebo časové specifikaci (výpovědní lhůtě nebo termínu) stanovené ve Smlouvě; pak bude právně přípustný rozsah služby nebo časová specifikace (výpovědní lhůta nebo termín) považován za odsouhlasený, který je nejblíže zamýšlenému účelu.

Tento web používá soubory cookie. Na jejich základě analyzujeme návštěvnost a uchováváme nastavení používání našeho webu. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací